Bij Physical Solutions kunt u de volgende opleidingen volgen:

 

Opleiding Ergocoach

Opleiding Ergocoach: bewegingsanalyse en advies, Module I, Trainee advisor

Physical Solutions verklaart klachten in het steun- en bewegingsapparaat (sba) uit het bewegings-gedrag. Natuurlijk bewegingsgedrag bestaat uit bewegingsketens waarin spieren in de juiste volgorde en in de juiste combinatie worden gebruikt. Als sprake is van sba klachten is een verstoring te zien van de combinatie en de volgorde waarin de spieren worden gestuurd en de gewrichten worden gebruikt. Wanneer de sturing in verstoorde bewegingsketens is geautomatiseerd gaan die klachten niet vanzelf over.

Physical Solutions organiseert opleidingen waarin onnatuurlijk bewegingsgedrag herkenbaar en zichtbaar wordt gemaakt en natuurlijk bewegingsgedrag opnieuw kan worden aangeleerd. Met het inzicht van de natuurlijke bewegingsketens wordt de invloed van de omgevingsfactoren op het bewegingsgedrag duidelijk. De aanwezige bewegingsdwang komt daarmee in beeld zodat de juiste ergonomische en preventieve maatregelen getroffen kunnen worden.

Deelnemers

 • Medewerkers Operatiecentrum en/of Anesthesie.
 • Operatieassistent of anesthesiemedewerker met voldoende basiskennis anatomie, fysiologie, neurologie en biomechanica.

Doel opleiding

Collega’s via bewustwording en zelfontdekking stimuleren tot gezond werken.

Subdoelen

 • met het eigen bewegingsgedrag een voorbeeld vormen voor de collega`s
 • bewegingsgedrag van een gekleed persoon waarnemen en analyseren
 • klachten in het steun- en bewegingsapparaat verklaren uit bewegingsgedrag
 • een driedimensionale probleemdefinitie formuleren waarin oorzaken en gevolgen zijn onderscheiden
 • diverse gesprekstechnieken, handgrepen en instructietechnieken toepassen
 • de collega de bewegingsdwang laten ontdekken zodat hij of zij zelf de werkplek kan herinrichten
 • meedenken en adviseren in aanpassing bewegingsgedrag en aanpassing van omgevingsfactoren/werkplek

Werkwijze

De opleiding is pragmatisch van opzet. De start zal vanuit het eigen bewegingsgedrag plaatsvinden. Vanuit die registratie en ontdekkingen zal de observatie op gang komen en worden de kijklijnen en het in- en uitzoomen opgezet en uitgebouwd.

De rode draad bestaat uit: observeren – analyseren – instrueren – verifiëren.

Groepsgrootte

Maximaal zes deelnemers per groep.

Locatie(s)

Physical Solutions, locatie Franeker/Harderwijk en/of de werkomgeving van de deelnemers (incompany).

Looptijd en Planning

De opleiding heeft een looptijd van ongeveer 3 maanden.

 1. week 1 : 1 dag
 2. week 2 : 1 dag
 3. week 4 : 1 dagdeel
 4. week 6 : 1 dagdeel
 5. week 10 : 1 dagdeel
 6. week 14 : 1 dagdeel

Een opleidingsdag loopt van 09.00u. – 17.00u.

Een dagdeel loopt van 09.00u. – 13.00u. of van 13.00u. – 17.00u.

Stage en Nazorg

Vanaf week 6 loopt iedere deelnemer individueel een dag mee met Physical Solutions

Deze dagen worden gepland in de weken: 7, 8 en 9 en 11, 12 en 13.

De nazorg van twee maal een dag en vier maal een dagdeel vindt plaats op de werkplek en wordt gespreid gepland tussen week 15 en week 52. Casussen uit de praktijk kunnen als onderwerp ingebracht worden. De nazorg wordt tevens gebruikt voor supervisie en borging van kwaliteit.

Toetsing

Aan het einde van module I wordt een toetsdag gepland. De vaardigheden worden getoetst en beoordeeld. De cursist ontvangt het certificaat Trainee Advisor wanneer deze voor de toets geslaagd is. Dit certificaat biedt de mogelijkheid deel te nemen aan module II.

Opleidingskosten per groep van zes deelnemers

Totaal € 5.400,00 (€ 900,00 per deelnemer bij maximale bezetting).

Deze kosten zijn voor dit gehele traject inclusief de voorbereidingstijd en reiskosten van Physical Solutions. Bedragen zijn exclusief BTW.

Opleiding BewegingsketenTherapie ®

logo-bewegingsketen-therapie

Opleiding BewegingsketenTherapie ®, Module I, Trainee

Natuurlijk bewegingsgedrag bestaat uit bewegingsketens waarin spieren in de juiste volgorde en in de juiste combinatie worden gebruikt. Als sprake is van sba klachten is een verstoring te zien van de combinatie en de volgorde waarin de spieren worden gestuurd en de gewrichten worden gebruikt. Wanneer de sturing in verstoorde bewegingsketens is geautomatiseerd gaan die klachten niet vanzelf over.

Met BewegingsketenTherapie® worden de verstoorde schakels in de bewegingsketens opgespoord en wordt de functionaliteit in de bewegingsketens hersteld.

Deelnemers

Gediplomeerde Fysiotherapeuten.

Doel opleiding

Klachten kunnen verklaren uit de bewegingsketens in het bewegingsgedrag en een passend, op reconditionering gericht, leerproces kunnen verzorgen.

Subdoelen

 • Met het eigen bewegingsgedrag een voorbeeld vormen voor de patiënt
 • Bewegingsgedrag van een gekleed persoon waarnemen en analyseren
 • Klachten in het steun- en bewegingsapparaat verklaren uit bewegingsgedrag
 • Een doorverwijzingvraag formuleren bij klachten die niet kunnen worden verklaard uit bewegingsgedrag
 • Een driedimensionale probleemdefinitie formuleren waarin oorzaken en gevolgen zijn onderscheiden
 • Een intake uitvoeren, gegevens registreren, een intakeverslag maken, de duur en doorlooptijd van de cursus bepalen
 • Een leerproces organiseren gericht op reconditionering van natuurlijk bewegingsgedrag en de cursist instrueren op cognitieve, sensomotorische, interactieve en reactieve vaardigheden
 • Diverse gesprekstechnieken, handgrepen en instructiemiddelen toepassen
 • Voortdurend de kwaliteit bewaken door
  • afstemming van het leerproces op de situatie
  • intervisie en supervisie
  • verwerking van evaluatiegegevens

Werkwijze

De opleiding is pragmatisch van opzet. De rode draad in de opleiding bestaat uit:

observeren – analyseren – instrueren – verifiëren.

De start zal vanuit het eigen bewegingsgedrag plaatsvinden. Vanuit die registratie en ontdekkingen zal de observatie gaan starten en worden de kijklijnen en het in- en uitzoomen opgezet en uitgebouwd. Vanuit de analyse wordt de probleemdefinitie geformuleerd en kunnen leerdoelen worden bepaald.

Vervolgens kunnen de instructiemiddelen worden gekozen en worden toegepast met een constante verificatie op de output.

Groepsgrootte

Maximaal zes deelnemers per groep.

Locaties

Lesdag 1 t/m 4 : Physical Solutions, locatie Franeker

Resterende lesdagen : werksituatie van de fysiotherapeut

Looptijd en Planning

De basis in de opleiding heeft een looptijd van ongeveer 4 maanden (exclusief nazorg/stage/toetsing).

 1. week 1 : 1 dag
 2. week 2 : 1 dag
 3. week 4 : 1 dagdeel
 4. week 6 : 1 dagdeel
 5. week 10 : 1 dagdeel
 6. week 14 : 1 dagdeel
 7. week 18 : 1 dag (beoordeling vaardigheden)

Een opleidingsdag loopt van 09.00u. – 17.00u.

Een dagdeel loopt van 09.00u. – 13.00u. of van 13.00u. – 17.00u.

Stage

Vanaf week 6 loopt iedere deelnemer individueel een dag stage bij Physical Solutions

Deze dagen worden gepland in de weken: 7 en 8 en week 11 en 12.

Toepassing, toetsing en nazorg

De cursisten brengen zelf patiënten als proefpersonen in. Daarmee kunnen zij praktijkvragen stellen en deze oplossen in de praktische toepassing. Controle en borging van kwaliteit vindt tijdens elke opleidingsdag plaats.

De nazorg van zes maal een dagdeel vindt plaats op de werkplek en wordt gespreid gepland tussen week 18 en week 52. Er wordt van de deelnemers verwacht dat casussen uit de praktijk als onderwerp worden ingebracht. De nazorg wordt tevens gebruikt voor supervisie en borging van kwaliteit.

Aan het einde van module I wordt een toetsdag gepland. De vaardigheden worden getoetst en beoordeeld. De cursist ontvangt het certificaat `Trainee Bewegingsketen Therapeut` wanneer deze voor de toets geslaagd is.

Opleidingskosten

De kosten bedragen € 1.295,00 per deelnemer. De kosten zijn voor het gehele traject inclusief de voorbereidingstijd en reiskosten van Physical Solutions. Bedragen zijn exclusief BTW.

(Voor het gebruikersrecht van de methode BewegingsketenTherapie®, de jaarlijkse kwaliteitscontrole en benodigde bijscholing worden met de opdrachtgever afspraken gemaakt welke contractueel worden vastgelegd.)